Centar za kulturu Grada Belog Manastira

Centar za kulturu Grada Belog Manastira

Centar za kulturu svojim radom nastoji, u skladu sa Strateškim planom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, raditi na razvitku i unapređenju kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti. Također, nastoji promicati i zaštititi kulturnu baštinu što čini temelj očuvanja i razvitka kulturnog i nacionalnog identiteta u zajednici europskih naroda. U skladu sa Strateškim planom Ministarstva kulture Centar nastoji „čuvati i promicati hrvatski kulturni identitet u zemlji i svijetu te snažiti doprinos kulture ukupnom nacionalnom razvitku.“ Svojim izdavačkim programom, osim gore spomenutog, Centar nastoji posebno skrbiti i za hrvatski jezik. „Kako se hrvatski jezik i kultura ubrajaju u jezike s malim brojem korisnika, treba naročito brinuti o afirmaciji i održavanju kvalitete književnog stvaralaštva i književnog izdavaštva jer je briga o vlastitom jeziku ključna u zaštiti vlastitoga nacionalnog identiteta.“

Centar za kulturu Grada Belog Manastira osnovan je odlukom Gradskog vijeća Grada Belog Manastira 10. ožujka 2005. godine te je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku 6. srpnja 2005. godine. Svoj rad Centar je započeo 1. studenog 2005. godine. Osnivač Centra je Grad Beli Manastir.

 Osnovno

Osnovno

Kontakt

Kontakt

Tel.: 031 701 214

Fax: 031 701 268

E-mail: czk.belimanastir@gmail.com